DINO

Mountain

Bike

Series

9/9/07

Indianapolis

TRTP

Intro

1 lap

7 mi

Rank

Finish Time

DINO#

First

Last

1

00:34:50

956

Mike

Almert

2

00:35:43

958

Mike

Minichiello

3

00:36:16

906

Kole

Jacobsen

4

00:37:52

957

Kyle

Davidson

5

00:37:54

932

Austin

Richardson

6

00:38:11

964

Doug

Forrest

7

00:38:17

907

Max

Nelson

8

00:39:17

904

Aaron

Louden

9

00:45:35

930

AJ

Huff

10

00:52:14

925

Clay

Johns

11

00:52:16

961

Kelly

Johns

12

01:15:41

994

Tim

Johns

13

01:15:45

996

Sherri

Johns